• Általános felhasználói feltételek - norbi.biz.hr

  Utolsó frissítés 2014. december 15.


  A Kezelő (Somogyi Norbert) a www.norbi.biz.hr domain alatt elérhető honlapot az Ön személyes tájékoztatására, információk átadására, továbbképzésre és kommunikációs célból működteti, és kizárólag a fent megnevezett célra fejlesztette ki. A honlap látogatásával és használatával Ön teljes egészében elfogadja az Általános Feltételeket és annak tartalmát.


  Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Feltételeket, mielőtt a honlapot meglátogatja vagy használja. Amennyiben a honlapra belép és használja, Ön elismeri, hogy az Általános Feltételeket elolvasta, megértette és magára nézve kötelezõnek elfogadja. Amennyiben nem kívánja elfogadni az Általános Feltételeket, kérjük, ne látogassa és ne használja a honlapot.


  A Kezelőnek jogában áll az Általános Feltételeket módosítani. A módosítások azonnal hatályba lépnek, amint felkerülnek a weboldalra. A weboldal további használatával Ön kinyilvánítja, hogy elfogadta a módosított feltételeket.


  1. A weboldal használata.


  A felhasználók részére a Kezelő az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a honlap használatát: (a) a honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Kezelő jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Általános Feltételek betartása mellett használható; (b) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap működ(tet)ését; (c) tilos a felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.


  A Kezelő írásos engedélye nélkül mindenfajta hozzáférés tilos a cég számítógépes rendszerének más területéhez vagy a rendszerben található egyéb információkhoz. Ezzel Ön elfogadja, hogy a honlap tartalmát nem veszi át, és garantálja, hogy semmilyen olyan szerkezetet nem használ, amely a weboldal működését akadályozza vagy akadályozhatja. Ön azt is garantálja, hogy a weboldalt nem veszi aránytalanul sokszor igénybe.


  2. Regisztráció.


  A honlap bizonyos részei csak regisztrációt követően érhetőek el. Ön a regisztráció során köteles a regisztráció során kért adatokat pontosan megadni, és köteles minden esetben valós és időszerű adatokat megadni. a Kezelő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó honlaphoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni.


  A regisztráció során Önnek jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az Ön felhasználói jelszavának és fiókja titkosságának megőrzése teljes mértékben az Ön felelőssége. Önt terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Ön köteles a Kezelőt haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.


  A Kezelő nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Ön ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Kezelőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A regisztráció folyamata a honlap regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően az Ön e-mail címére a Kezelő által elküldött kód útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy a felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért a Kezelő nem vállal felelősséget.


  A Kezelő 365 nap elteltét követően törölheti az inaktív felhasználókat rendszeréből. A regisztráció törlése előtt a Kezelő saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására.


  3. Az információk időszerűsége.


  A Kezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon tartalmas és aktuális információkat nyújtson. Ám mindezen igyekezete ellenére sem vállal felelősséget az információk időszerűségéért, nem vállal szavatosságot és felelősséget az információk teljességért és/vagy helyességéért.


  4. Adatvédelem.


  A Kezelő elkötelezte magát az internetes magánszféra tiszteletben tartására. A Kezelő honlapja nem használ olyan internetes technológiát, amellyel a felhasználó tudata nélkül magánadatot gyűjtene be.


  5. Felelősség.


  A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a honlap (ideértve a honlap üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, vírusmentességéért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő következményekért, közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Kezelő semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapot a Kezelő adott állapotban nyújtja.


  A honlap használata a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik. A Kezelő semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve, nem kizárólagosan, a honlap keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Kezelő birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Kezelő felelősségét kizárja.


  Amennyiben a Kezelő tudomására jut, hogy a honlap keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Amennyiben szükséges, a Kezelő jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.


  6. Kártérítés.


  Amennyiben Ön a jelen Általános Feltételek rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapt, a Kezelő jogosult többek között az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak, illetve alkalmazhatóak minden olyan személlyel szemben, aki a honlapot az Ön internetcsatlakozásán keresztül vagy az Ön felhasználói adataival használja.


  A Kezelő fenntartja a jogot a honlap bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére is. Amennyiben Ön megszegi a jelen Általános Feltételeket, vagy a honlap használatával összefüggésben jogsértést követ el, és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja, hogy minden a Kezelő által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Kezelő érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben a Kezelő jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés www.norbi.biz.hr nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Kezelőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).


  Ön köteles a Kezelőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kezelőt az Ön bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a Kezelőval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.


  7. Titkosság és Felhasználói Tartalmak.


  A honlap keretén belül a felhasználók írásokat, véleményeket és más, a Kezelő által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) oszthatnak meg a Kezelővell, egymással és a nyilvánossággal. A Kezelő jogosult ezeket a Felhasználói Tartalmakat bármely módon térítésmentesen felhasználni. Felhasználói Tartalomnak minősül többek között minden egyéb, a felhasználók által a honlap keretén belül, például a hirdetésekben közzétett hirdetés, írás, értékelés és egyéb hozzászólás, valamint a Kezelő részére elküldött kérdés, információ és adat is.


  A Felhasználói Tartalmat megosztó felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, filmek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére, vagy az egészségre káros anyagok fogyasztására buzdítással) nem sértik. A Felhasználói Tartalmat megosztó felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is – és a honlapon történő hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget – vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (a) a tartalom honlap keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közreműködő, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyének beszerzését és a részükre esedékes bármilyen jogcímen történő díj megfizetését; és (b) a jelen Általános Feltételek alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében a Kezelőnak engedett felhasználási jog engedésére.


  A Felhasználói Tartalom honlapra történő feltöltésével Ön ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Kezelőnak és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, annak tetszőleges számú és példányban történő analóg vagy digitális hordozón történő többszörözését és terjesztését, nyilvános előadását, kódolt vagy kódolatlan televíziós és rádiós sugárzását, továbbközvetítését, nyilvánossághoz közvetítését sugárzástól eltérő módon, vezeték útján vagy bármely más módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, átdolgozását, reklámcélú felhasználását, kiadását.


  A jelen szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Kezelő részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződés alapján a Kezelő által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. A Felhasználói Tartalmakért és a honlap használatáért – ideértve többek között a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet é egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználói Tartalmat a honlap keretén belül hozzáférhetővé tevő vagy a honlapt használó felhasználó tartozik felelősséggel.


  A felhasználó felelőssége a honlap használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll. A Kezelő jogosult bármilyen, a honlap keretén belül hozzáférhetővé tett tartalom eltávolítására. A kifogásolt tartalom megjelölésével Ön bármikor jelezheti a Kezelő felé, ha megítélése szerint a honlap keretén belül elérhető valamely tartalom jogsértő. a Kezelő fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Kezelő jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.


  Amennyiben a felszólítás nem felel meg maradéktalanul az idevágó törvény feltételeinek (például nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy közokiratnak, vagy nem tartalmazza a jogsérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét vagy meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást) a Kezelő nem vállal felelősséget a felszólítás késedelmes teljesítéséből eredő károkért, jogsérelemért vagy kényelmetlenségért.


  8. Szerzői és egyéb oltalmi jogok.


  A weboldalon a Kezelő által közzétett tartalom (ideértve többek közt valamennyi a honlap keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a honlap lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, a Kezelő logókat és megjelöléseket) a Kezelő szellemi tulajdonát képezi és az a honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Kezelő előzetes írásbeli engedélyének hiányában.


  A weboldalon található személyekről vagy helyszínekről szóló képek vagy a Kezelő szellemi tulajdonát képezik, vagy a Kezelő kizárólagos felhasználási jogosultsága alapján szerepelnek a weboldalon. A képek mindennemű felhasználása tilos. A képek engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogot, a védjegyjogot, a személyiségi jogról szóló és/vagy egyéb törvényeket. A Kezelő minden jogi lépést megtesz a jogait megsértőkkel szemben.


  9. Védjegyek.


  A honlapon található márkák, logók, termékelnevezések és minták (továbbiakban: a Védjegyek) a Kezelő vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyei. A Védjegyek a védjegyszimbólum nélkül is védettnek számítanak. Emellett védett a honlapon szereplő összes grafika, ikon és írás, a szolgáltatási védjegy, egyéb védjegyek. A weboldal külső megjelenése a Kezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Ön tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon felhasznált és megjelenített védjegyek a Kezelő vagy a védjegytulajdonos kizárólagos tulajdonában állnak, és ott is maradnak. A honlapon vagy más weboldalakon található védjegyek jogszerűtlen felhasználása tilos, kivéve ha az Általános Feltételekből más következik. A Kezelő semmilyen jogi lépéstől sem riad vissza, hogy oltalmi jogát megvédje.


  10. Üzemelési feltételek.


  Tilos jogszabályba ütköző, fenyegető, obszcén, pornográf vagy hasonló információkat terjeszteni a weboldalon. A Kezelő szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, hogy azonosítsa azokat a személyeket, akik ilyen jellegű információkat közvetítenek a honlapra.


  11. A kommunikáció átdolgozása.


  A Kezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapra küldött bármilyen közleményt a saját belátása szerint átdolgozzon vagy eltávolítson, különösen akkor, ha törvényesen nem megengedett, fenyegető, obszcén, pornográf, megtévesztő vagy valótlan információkról van szó, vagy ezek az információk a Kezelő vagy harmadik személyek bármilyen jogát sértik.


  12. Szerkesztői eljárások.


  A Kezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalról bármikor töröljön vagy megváltoztasson információkat.


  13. Harmadik oldalak.


  A Kezelő-weboldal bizonyos linkjei olyan szerverekhez vezetnek, amelyeket nem a Kezelő üzemeltet. A Kezelő ezeket a (hiper-) linkeket szolgáltatásként bocsátja a felhasználók rendelkezésére. a Kezelő nem felelős a linkelt weboldalak tartalmáért vagy a hozzáférés lehetőségért. A linkek nem jelentik a Kezelő ajánlását. a Kezelő nem felelős a linkelt weboldalkért. Ön a linkelt weboldalakat a saját felelősségére használja.


  14. Tilalmak.


  A Kezelő fenntartja magának a jogot, hogy a termékek vagy szolgáltatások hozzáférhetőségét korlátozza és/vagy megszüntesse. a Kezelőnak a weboldalon található valamennyi termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlata nem vonatkozik olyan régiókra, ahol a termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok tilosak, illetve nem megengedettek. a Kezelő az ajánlatokat mindig a megrendelő országában a szerzõdéskötésre és/vagy szállításra vonatkozó érvényes jogszabályok szerint, illetve a jogi korlátozások figyelembevételével teszi meg.


  15. Egyéb.


  A jelen Általános Feltételek alapján Ön és a Kezelő között jogilag kötelező erejű szerződés minden egyéb (írásos vagy szóbeli) a honlapra vonatkozó, Ön és a Kezelő között korábban létrejött megállapodást hatályon kívül helyez és azok helyébe lép. Az Általános Feltételek elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Kezelő nem iktatja. A szerződés megkötéséhez a felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia az Általános Feltételeket a honlap regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően a Kezelő a felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a felhasználó részéről a honlap megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. Ön ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját. a Kezelő bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat.


  A módosítást követően a honlap használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti. Javasoljuk, hogy az Általános Feltételeket rendszeresen olvassa el, hogy a módosítások és kiegészítések ne kerüljék el a figyelmét.


  A Kezelő nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a honlap működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja. A jelen szerződésre a Horvát Köztársaság joga irányadó. A jelen Általános Feltételek alapján létrejövő szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a felhasználók és a Kezelő alávetik magukat a Zágrábi Bíróság kizárólagos illetékességének. Amennyiben az Általános Feltételek valamelyik rendelkezése nem megengedett, úgy azt egy másik, az eredeti megállapodáshoz legközelebb álló rendelkezéssel helyettesítik.


  Az Általános Feltételekben található feliratok az Önök tájékoztatását szolgálják, és nem az Általános Feltételek jelentését rögzítik vagy értelmezik. Az egyes fejezetcímek csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.